شیر صنعتی Valve

شیر صنعتی یک وسیله مکانیکی است که طی یک فرآیند فشار و جریان سیال را کنترل می کند. وظایف اصلی شیرها شامل موارد زیر می شود :

  • قطع و وصل کامل جریان
  • کنترل مقدار و فشار جریان عبوری
  • کنترل مسیر جریان
  • کنترل و ایمن نگه داشتن دستگاه های تحت فشار

شیرها انواع گوناگونی دارند که با توجه به ساختارشان می توانند یک یا چند مورد از کارکردهای بالا را داشته باشند.

اجزای اصلی تشکیل دهنده شیرها شامل بدنه (Body  ) ، درپوش و کلاهک ( Bonnet ) ، تریم ( Trim ) ، عملگر(Actuator) و پکینگ یا طناب های آب بند (Packing) می شود.

بدنه (Body ) : بدنه که گاهی پوسته ( shell ) نیز نامیده می شود فشار اصلی سیال را تحمل می کند و مانند چارچوبی همه اجزا را نگه می دارد.

درپوش و کلاهکBonnet ) : درپوش و کلاهک مکمل بدنه است وتوسط پیچ و مهره یا جوش به بدنه متصل می شود که این قسمت نیز نگهدارنده قسمتی از فشار سیال است.

تریمTrim ) : اجزای داخلی یک شیر تریم نامیده می شوند که شامل دیسک ( disk ) ، نشیمنگاه ( seat ) ، ساقه ( stem ) می شود. حرکات پایه ای و کنترل جریان در یک شیر به دلیل وجود تریم است.

دیسک توانایی اجازه دادن عبور سیال یا جلوگیری از آن را دارد و نشیمنگاه یک نگهدارنده برای دیسک محسوب می شود.

ساقه وظیفه انتقال نیرو از عملگر به دیسک را برعهده دارد. این قطعه می تواند شامل یک یا چند جز باشد.

عملگر (Actuator ) : عملگر به عنوان محرک دیسک و ساقه عمل می کند. عملگر ممکن است به صورت دستی یا آچاری (Wrench, Lever, Hand wheel Operation)، گیربکسی (Gear Operation) و یا اتوماتیک   (Actuator Operation Actuated Valve) باشد.

پکینگ یا طناب های آب بند (Packing) : پکینگ وظیفه آببندی فضای بین ساقه و درپوش را بر عهده دارد. پکینگ باید به طور مناسبی فشرده شود تا از نشت سیال و آسیب رسیدن به شیر جلوگیری کند. اگر خیلی سست باشد سیال نشت می کند و اگر بیش از حد تنگ باشد عملکرد شیر را مختل می کند.